นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ g2grich888 ให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบอกถึงรายละเอียดทางเลือกของท่านและการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้กับเราไว้ ซึ่งการใช้บริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมอย่างไร” ด้านล่างนี้ บนบริการของเรารวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่าดำเนินการอย่างไรและท่านจะสามารถควบคุมได้อย่างไร ดังนั้น ขอความกรุณาทุกท่านอ่านนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามข้อกำหนดบนเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนดตกลง และเงื่อนไขทั้งหมด โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

ในการให้บริการของเรา เราได้ทำการเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

“ข้อมูล” ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลหรือการรวมกันของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับท่านและสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล ฯลฯ
 • ข้อมูลที่ท่านใช้ในบริการของเรารวมถึงข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านจัดส่งให้แก่บุคคลอื่น ๆ ผ่านทางบริการของเรา รวมไปจนถึงข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เช่นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่บางแห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ

เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราแก่ท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า, ความปลอดภัย, การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
 • เพื่อการโฆษณาโปรโมชั่น กิจกรรม และบริการใด ๆ ที่คาดว่าท่านอาจให้ความสนใจแก่ท่านทั้งผ่านข้อความ SMS, Line และช่องทางอื่น ๆ ของเรา
 • เพื่อใช้ในการศึกษาทำความเข้าใจให้ดีถึงจุดประสงค์ของท่านในการเข้าถึงและใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์และความชื่นชอบของลูกค้า อีกทั้งเพื่อการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือและการชี้แจงที่ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านและลูกค้ารายอื่น ๆ
 • เพื่อช่วยเราพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้น

สิทธิของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมายไทยหรือกฎหมายอื่นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอที่จะแก้ไขหรือจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้เพื่อร้องขอให้ถ่ายโอนไปหรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือคาดว่าท่านอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์, ข้อความหรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามเราจะให้ท่านเป็นผู้เลือกตามที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนว่าท่านตกลงที่จะรับข้อความสื่อสารด้านการตลาดกับเราหรือไม่ ในกรณีที่เราประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดไปยังท่าน ข้อความดังกล่าวจะระบุวิธียกเลิกการรับข้อความในอนาคตให้ท่านทราบด้วย

ทางเลือกการโฆษณาสำหรับท่าน

การโฆษณาทำให้เราสามารถนำมาซึ่งเนื้อหาที่ดีสำหรับแต่ละบริการบนเครือข่ายของเรา โดยเป็นที่รู้กันว่าเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับผู้ใช้บริการ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้อื่น

นอกจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในกรณีอื่น ๆ เราจะไม่ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม เราและบริษัทในเครือของเราอาจนำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันกับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่ม รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมทุนและผู้ให้บริการภายนอก, ผู้รับเหมาและตัวแทน นอกจากนี้เราอาจจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้บริการของเรา โดยในแต่ละกรณีเราจะอนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลของท่าน และ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ให้บริการแก่ท่าน
 • ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
 • ดำเนินการตามข้อผูกพันและการบังคับใช้สิทธิของเราภายใต้ ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ธุรกิจของเราซึ่งรวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจและปรับปรุงการบริการของเรา ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงนำไปใช้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ตามที่ได้กล่าวมา

การติดต่อสื่อสารจากเรา 

เมื่อท่านใช้บริการของเรา เราอาจจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดส่งอีเมลหรือการแจ้งข้อมูลมายังอุปกรณ์ของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติตามรายละเอียดของการยกเลิกการรับข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ในอีเมลที่เราจัดส่งให้แก่ท่าน หรือทำการปิดระบบการแจ้งเตือนที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, ศาสนา, ความเชื่อในเรื่องปรัชญาหรือข้อมูลด้านสุขภาพถูกกำหนดให้เป็น “ข้อมูลสำคัญ” และอยู่ภายใต้บังคับของกฎระเบียบที่มีความเข้มงวดมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้โปรดสังเกตว่าเนื้อหาและข้อมูลที่ท่านได้ใช้ในบริการของเราเช่น รูปภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือกิจกรรมทางสังคมของท่านอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญของท่านให้แก่บุคคลอื่นทราบได้

บริการของบุคคลอื่นที่รวมอยู่ในบริการของเรา

บริการของเราอาจมีข้อมูลหรืออาจมีการเชื่อมต่อท่านไปยังข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของผู้อื่นได้ด้วย

ข้อจำกัดในเรื่องอายุ

เราไม่ได้มุ่งการให้บริการไปยังผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากบริการของเรามีความจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้งาน จึงมุ่งเน้นให้บริการแก่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริการของเราบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป ดังนั้นหากปรากฏพบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของเราและเราจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในทันทีรวมถึงลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่เราตรวจพบ

การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

บริการนี้ถูกควบคุมกำกับดูแลและดำเนินการภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย หากท่านอยู่นอกพื้นที่ราชอาณาจักรไทย ถือว่าท่านได้ใช้บริการนี้ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยที่เว็บไซต์ g2grich888 อาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลของท่านระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังและจัดการอยู่ในราชอาณาจักรไทยที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลของเราและท่านรับทราบว่าการปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นของต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของท่าน เช่น ประเทศไทยอาจมีความคุ้มครองหรือมาตรฐานการคุ้มครองน้อยกว่าที่มีอยู่ในประเทศของท่านและท่านยินยอมให้เก็บข้อมูล ดำเนินการ และถ่ายโอนข้อมูลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายของประเทศไทยสำหรับการใช้บริการนี้ นอกจากนี้เราจะทำตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดการรักษาและถ่ายโอนอย่างปลอดภัย ในบางกรณีเราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสำนักงานใหญ่หรือบุคคลภายนอก ในพื้นที่นอกเหนือจากประเทศของท่าน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีการวางโครงสร้างทางกายภาพ, ระบบอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเพื่อใช้ข้อมูลที่เราเก็บมาได้อย่างถูกต้อง การรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลที่เราได้มาหรือจัดเก็บไว้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บ

ภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

บทสรุป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ g2grich888 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท่านต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านก่อนเข้ารับบริการจากทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งถ้าหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นได้ เราขอรบกวนให้ท่านงดใช้บริการของทางเว็บไซต์ของเราในทันที